Zorg


We wonen in een woonvoorziening waarbij wonen en zorg gescheiden zijn. Dit betekent dat ieder van ons zijn of haar appartement zelfstandig huurt van de Woonstichting Etten-Leur. Aangezien we allen nog extra begeleiding en hulp behoeven, dient er ook zorg aanwezig te zijn in de woonvorm. Voorlopig betekent het dat we 24-uurs begeleiding krijgen.

Om te beoordelen hoeveel zorg en welke zorg we nodig hebben is er door MEE een woontaxatieschaal afgenomen. Deze schaal geeft aan op welke gebieden we zorg nodig hebben en hoeveel uren of minuten per dag. O.a. op basis daarvan is er door het CIZ een indicatie afgegeven voor de hoeveelheid zorg, waar vervolgens gelden tegenover staan. Met dit geld hebben we de zorg ingekocht.

Onze (pleeg)-ouders hebben een zorgvisie opgesteld. Er zijn verschillende zorgaanbieders benaderd om te bezien welke aanbieder past binnen de opgestelde zorgvisie. Na diverse gespreksronden heeft Top-8 gekozen voor Prisma als zorgaanbieder. Met deze zorgaanbieder zijn er afspraken gemaakt, is er een samenwerkingsovereenkomst opgesteld en zijn er individuele zorgcontracten gemaakt. Samen met Prisma is er een team samengesteld waarbij zowel onze ouders als wij als bewoners onze inbreng in hebben gehad.  Ieder van ons heeft een persoonlijk begeleider die samen met ons werkt aan het zo zelfstandig mogelijk wonen en leven.  Regelmatig wordt er geëvalueerd en worden de zorgvragen en het zorgaanbod, indien nodig, bijgesteld. 

Gedurende de laatste maanden voordat we er zijn gaan wonen hebben we  samen met de seniorbegeleidster en onze (pleeg)ouders een persoonlijk toekomstplan gemaakt. Hierin  staat hoe we onze toekomst zien, wat we willen leren  en waarbij we nog begeleiding nodig hebben. Dit plan wordt regelmatig geëvalueerd en bijgesteld.

Het eerste jaar was er altijd personeel aanwezig als er jongeren thuis waren. Omdat we in de loop der tijd toch steeds zelfstandiger zijn geworden zijn er nu ook diverse momenten dat er geen personeel aanwezig is.